Forretningsbetingelser

De nedenfor anførte forretningsbetingelser er gældende for ethvert forhold mellem Bournonville´s Wild West og dennes kunder.

Kontraktformular
Den brugte kontraktformular må kun bruges af Bournonville´s Wild West Show & Event.

2. Tilbud
Alle tilbud udarbejdet af Bournonville´s Wild West er uforpligtende og gældende i 8 hverdage fra tilbuddets datering.

3. Indgåelse af booking af arrangement/billet
Ved indgåelse af aftale om et arrangement, udfærdiges en bookingbekræftelse indeholdende følgende:

– Navn, adresse, telefonnr., emailadresse samt evt. navn på kontaktperson
– Dato for arrangementets/festen afholdelse
– Tidspunkt for arrangementets begyndelse og slutning
– Location for arrangementet
– Arrangementspakke (Arrangementets indhold, evt. med henvisning til fremsendt tilbud)
– Bindende min deltagerantal samt kuvertpris for efterfølgende deltagere
– Tidspunkt for opstilling og nedtagning
– Evt. bemærkninger
– Samlet pris for arrangementet for bindende deltagerantal
– Oplysninger vedr. betaling, deltagerantal, aflysnings- og kontrakt-returneringsbetingelser
– Dato og underskrifter, eller accept på mail
En underskrevet bookingbekræftelse er gældende ved fysisk underskrift eller ved accept pr. mail og skal altid være Bournonville´s Wild West i hænde senest 3 dage efter fremsendelsen af denne.
Et arrangement er først endeligt gældende og bindende når Bournonville´s Wild West har modtaget bookingbekræftelsen retur i underskrevet stand eller bekræftet pr. mail fra kunden og/eller rate 1 faktura er betalt
Ved gaccept af bookingbekræftelse samt betaling af rate 1, accepteres samtidig de til enhver tid gældende generelle forretningsbetingelser.

4. Opjustering af deltagerantal
Det er muligt for kunden løbende at opjustere deltagerantallet i takt med tilmeldinger.

Løbende opjusteringer af deltagerantal skal oplyses Bournonville´s Wild West pr. e-mail eller og betragtes som bindende og tillægges det i kontrakten anførte bindende deltagerantal og kan herefter ikke nedjusteres.

NOTICE !!

Ved booking af ” THE JULEFROKOST “.Det er muligt løbende at tilkøbe ekstra billetter såfremt der er tilgængelige billetter til den valgte dato, såfremt der ikke er udsolgt. Grundet udbud/efterspørgsel til julefrokostarrangementer er billetten 1- 1, der kan ikke ændres eller aflyses ved indgåelse af bookingbekræftelse.

I henhold til:

“Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og eventuelle administrationsgebyrer refunderes ikke.

5. NOTICE: !

Ved underskrift af bookingbekraeftelse, indbetales faktura rate 1, svarende til 50% af arrangementets/billetternes fulde pris.

Special aftale ved arrangementer over 200 = 30 %

Special aftale ved arrangementer over 300 = 20 %

Special aftale ved arrangementer over 500 = Ringe venligst for mere information

faktura rate 1 fremsendes med bookingbekraeftelsen.

Betalingsmaade vil fremgaa af faktura.

Private selskaber og konfirmationer i fortløbende kalender år kan: betale i 3 rater,

Rate 1 : 5000 kr – ved samlet pris under 50.000

kr. 10.000 kr ved samlet pris over 50.000 kr, ved bookingbekræftelse.

Rate 2 : 5000 kr – ved samlet pris under 50.000

kr. 10.000 kr ved samlet pris over 50.000 kr, d.1 Januar i det nye kalenderår .

Rate 3: Restbeløb 14 hverdage inden arrangement.

Resterende betaling for arrangementet/ billetterne, skal vaere Bournonville´s Wild West i haende senest 14 dage før arrangementets afholdelse.I kan ændre antal kuverter indtil 14 hverdage inden arrangementet +/- 10 % af anførte kuverter i booking/billet bekræftelsen.

-Skulle der være sygdom eller andre uforudsete hændelser, refunderes/byttes ubrugte billetter IKKE til nye billetter/vare/kontanter/gavekort eller drikkekuponer

6. Endeligt deltagerantal/billetter
Endeligt antal billetter skal være Bournonville´s Wild West i hænde senest 14 hverdage før arrangementets afholdelse.

Endeligt antal billetter skal oplyses Bournonville´s Wild West pr. e-mail

Oplysning om endeligt antal billetter skal danner grundlag for slutfaktura.
Ved opjustering af endeligt deltagerantal senere end 8 hverdage før arrangementets afholdelse, sendes ekstra faktura eller der kan betales på dagen med kort og mobilepay ell. ved forudgående aftale med kontanter

7. Tilvalg
Det er muligt for kunden løbende at tilføje tilvalgsprodukter til arrangementets indhold udover det i kontrakten anførte. Oplysninger om/bestilling af yderligere tilvalgsprodukter skal være Bournonville´s Wild West i hænde senest 14 hverdage før arrangementets afholdelse.

Ved bestilling af yderligere tilvalgsprodukter senere end 14 hverdage før arrangementets afholdelse, kan Bournonville´s Wild West ikke garantere for levering af det ønskede.
Afregning af tilvalgsprodukter bestilt senere end 14 hverdage før arrangementets afholdelse foretages kontant på dagen for disse inden arrangementets påbegyndelse.
I særlige tilfælde kan indgås aftale om efterfakturering.

Arrangementets afholdelse
Forberedelse UD AF HUSET MM.:
Opstilling af materiel, effekter og dekoration i forbindelse med et arrangements afholdelse, påbegyndes normalvist dagen før arrangementets afholdelse kl. 12.00.

Nedtagning af materiel, effekter og dekoration i forbindelse med et arrangements afslutning, påbegyndes normalvist dagen efter arrangementets afholdelse kl. 12.00.
Individuelle aftaler herom kan indgås mellem Bournonville´s Wild West Show & Event og kunden.

Strømkrav:
Ved bestilling af strømkrævende materiel, såsom rodeotyr, diskotek o. lign., skal der forefindes strømudtræk i umiddelbar nærhed (max. 10 meter) af placeringen af materiel.

Specifikationer:1stk 3 x 32 amp og 1. stk 3×16 amp. 380 volt med jord og nul (CE stik)
Dog skal der i alle tilfælde være tilgang til 220 volt strømstik i umiddelbar nærhed, ved opstilling, afvikling og nedtagning.

Tilkørselsforhold:
Kunden skal oplyse Bournonville´s Wild West Show & Event om tilkørselsforhold til lokationen.


Oplysninger om lokation:
Kunden skal ved kontraktens indgåelse oplyse Bournonville´s Wild West Show & Event om lokationens beskaffenhed: Bredde på døråbninger, lofthøjde, lokalestørrelse, adgang til køkken, etc.


Afvikling af arrangement:
Personale/bemanding ved arrangementer:
Ved bestilling af arrangementsløsninger hvori der indgår serveringspersonale eller anden form for bemanding stillet til rådighed af Bournonville´s Wild West Show & Event, møder disse i god tid inden arrangementets påbegyndelse.


Buffet/Mad:
Ved bestilling af arrangementsløsninger hvori der indgår bespisning af gæster, ankommer kokken i god tid inden spisning skal påbegyndes.

Kokken, som er underleverandør til Bournonville´s Wild West Show & Event, besidder alle nødvendige tilladelser og godkendelser.

Fri bar:
Ved bestilling af arrangementsløsninger hvori der indgår fri bar ad libitum, sørger Bournonville´s Wild West Show & Event for kvalificeret serveringspersonale hertil.


Spiritus:
Ved tilvalg af spiritus til arrangementsløsninger hvori der indgår fri bar ad libitum, kan dette vælges som en del af kuvertprisen (kundebetaling) eller som brugerbetaling kontant ved servering.


Aktiviteter:
De af Bournonville´s Wild West Show & Event opsatte aktiviteter ved et arrangement, skal bruges med omtanke og forsigtighed.


Underholdning:
Ved tilvalg af underholdning til en arrangementsløsning, skal kunden kunne stille omklædningsrum til rådighed til den/de optrædende.

Specifikationer omkring underholdning fremsendes sammen med bestilling heraf.

9. Underleverandører
I visse tilfælde hvor Bournonville´s Wild West rekvirerer leverancer fra underleverandører, såsom artister, optrædende o. lign., skal der ved aflysning/flytning af et arrangement betales fuldt honorar/vederlag for disse, udover de i afsnit 13 anførte betingelser.

10. Erstatningspligt – KUNDEN/Selskabet
Kundens/selskabets repræsentant/ eller den bestillende virksomhed hæfter til enhver tid for eventuelle skader som selskabets gæster måtte påføre lokaler, herunder inventar, møbler, effekter og det er IKKE TILLADT AT: ophænge plakater/ klistermærker, sprøjte med champagne, affyrer konfetti kanoner, bordbomber, inden og udendørs fyrværkeri eller på anden måde misligeholde inventar, under opholdet. I sær tilfælde kan der ved skriftlig indgået aftale af begge parter, accepteres fyrværkeri på anvist område, og ved politiets tilladelse, og skal afvikles af professionel fyrværker

Alt efter omfang og forvoldt skade og yderligere rengøring fremsendes faktura fra kr. 1000,- plus moms pr. påbegyndte time.

11. Erstatningspligt – Bournonville´s Wild West
Bournonville´s Wild West kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for skader påført kundens ejendom, områder og installationer eller andre lokaliteter under kundens ansvar, under forberedelse, afvikling og nedtagning i forbindelse med et arrangement.

Bournonville´s Wild West Show & Event kan ej heller gøres erstatningspligtig ved personskader påført selskabets gæster eller dennes ejendele, ved gæstens manglende omtanke og uforsigtig brug af opstillede aktiviteter eller ved personskader påført selskabets gæster eller dennes ejendele, af de opstillede dekorationseffekter.

12. Generelle betalingsbetingelser
Ved indgåelse/underskrift af kontrakt, betales et acontobeløb svarende til minimum 50% af arrangementets samlede pris angivet i kontrakten. Beløbet skal betales straks ved underskrift af kontrakt og senest 3 hverdage fra acontofakturaens datering. Der kan i visse tilfælde laves aftale om del betaling i yderligere rater, såfremt kunden ønsker dette, aftale det skriftligt


Ved slutbetaling (rate 2) fremsendes slutfaktura med grundlag i kontrakten og oplysninger om endeligt deltagerantal. Fakturabeløbet skal være registreret på Bournonville´s Wild West´s konto senest 14 hverdage før arrangementets afholdelse.
Ved evt. efterfakturering fremgår betalingsbetingelser af faktura.
Fælles for alle faktura gælder at registrerings og kontonr. fremgår af faktura.
Ved betaling via bankoverførsel skal fakturanummer altid anføres og fremgå klart og tydeligt.
I tilfælde af kontant afregning på dagen, f.eks. i forbindelse med yderligere deltagere eller tilvalgsprodukter som ikke fremgår af slutfaktura, skal beløbet betales i kontanter inden arrangementets påbegyndelse. Check modtages kun efter forudgående aftale herom.

13. Aflysning af arrangement – Kunde
Aflyses et kontraktligt indgået arrangement af kunden, er der følgende aflysningsbetingelser: Indtil 22 dage før arrangementets afholdelse faktureres kunden 50% af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Senere end 21 dage før arrangementets afholdelse faktureres kunden 100% af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Disse betingelser fremgår af kontrakten.

13a. Flytning af arrangement til anden dato – Kunde
I visse tilfælde kan der dog indgås aftale mellem Bournonville´s Wild West og kunden om at et arrangement kan flyttes til et andet tidspunkt end den i kontrakten anførte dato.

Indtil 22 dage før arrangementets oprindelige afholdelse, tillægges slutfaktura et flyttetillæg på 20% af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Senere end 21 dage før arrangementets oprindelige afholdelse, tillægges slutfaktura et flyttetillæg på 50% af arrangementets fulde pris i henhold til kontrakten.
Ved indgåelse af aftale om flytning af et arrangement, udfærdiges en tillægskontrakt.
Indbetalt rate 1 faktura tilbagebetales ikke.

14. Aflysning af arrangement – Bournonville´s Wild West
Aflyses et kontraktligt arrangement af Bournonville´s Wild West, tilbagebetales det af kunden til enhver tid indbetalte beløb

(med undtagelse af force majeure)

15. Force Majeure
Strejke, lock-out, ildløs, epidemi, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og uforudsigelige omstændigheder, der ligger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger Bournonville´s Wild West til hel eller delvis aflysning af et arrangement uden erstatningspligt fra nogen af parterne. Evt. indbetalte beløb tilbagebetales ikke, men kunden kan i fællesskab med Bournonville´s Wild West aftale en ny dato for arrangementets afholdelse uden tillæg af flyttetillæg.

16. Reklamationer
Skulle en kunde ønske at reklamere over et arrangement afviklet af Bournonville´s Wild West eller rejse krav om godtgørelse, skal dette meddeles Bournonville´s Wild West Show & Event hurtigst muligt og senest 30 dage efter arrangementet er afholdt eller skulle have været afholdt.

17. Klager, ris og ros
Klager, ris og ros kan fremsendes til Bournonville´s Wild West på info@bournonvilles.dk

Opdateret d. 17. december 2023.